ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ จัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  มีความเป็นมาจากเรื่องเล่ากันว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ได้เสด็จประพาสจังหวัดปราจีนบุรี โดยเสด็จผ่านมาตามลำน้ำนครนายก และได้มาประทับแรมบริเวณที่ตั้งศาลเจ้าพ่อองครักษ์ ปัจจุบัน ในระหว่างประทับแรมอยู่นั้น นายทหารราชองครักษ์ได้ป่วยและเสียชีวิตลง เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ ราชองครักษ์ จึงได้สร้างศาลขึ้นเป็นอนุสรณ์ และเรียกศาลแห่งนี้ว่า “ศาลเจ้าพ่อองครักษ์” และใช้เป็นชื่อตำบลว่า ตำบลองครักษ์ และต่อมาก็ได้ใช้เป็นชื่อของ อำเภอองครักษ์ ในปัจจุบันด้วย บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อองครักษ์ เป็นวังน้ำวนน้ำไหลเชี่ยวมาก พวกชาวเรือเชื่อว่ามีจระเข้เจ้าพ่ออยู่ ถ้าจะนำเรือผ่านจะต้องทำพิธีเซ่นไหว้ด้วยมะพร้าวอ่อน แล้วจึงจะสามารถนำเรือผ่านไปได้ด้วยความปลอดภัย

สำหรับทางราชการ ถือว่าน้ำตรงวังน้ำวนนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ จึงได้นำไปทำพิธีสรงน้ำมูรธาภิเษก เมื่อคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (เอกสารบรรยายสรุปองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์, 2559 , หน้า 1)

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 • ด้านกายภาพ
  • ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
   • องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เป็น 1 ใน 11 ตำบล ของอำเภอองครักษ์ อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอองครักษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 19.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,191 ไร่
  • สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ
   • มีหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ดังนี้
    • สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก
    • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์
    • โรงเรียนองครักษ์
    • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
    • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
    • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอองครักษ์
  • ลักษณะภูมิประเทศ
   • องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมถึงและมีน้ำขังเป็นบางปี และมีน้ำทะเลหนุนตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งจะทำให้ราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และประสบปัญหาการขาดน้ำ เพื่อการเกษตรกรรมและในช่วงฤดูร้อนจะประสบปัญหาภาวะแห้งแล้ง
  • อาณาเขต
   • ตำบลองครักษ์ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้
    • ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก
    • ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลบึงศาล และตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
    • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลทรายมูล และตำบลบางลูกเสือ
    • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก
  • ลักษณะภูมิอากาศ
   • ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
    • ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนพฤษภาคม
    • ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน  - เดือนตุลาคม
    • ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน  - เดือนมกราคม
  • ลักษณะของดิน
   • พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ มีลักษณะของดินเป็นดินเปรี้ยวและดินเหนียวไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก
  • ลักษณะของแหล่งน้ำ
   • ตำบลองครักษ์มีแหล่งน้ำที่สำคัญ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่
    • แม่น้ำนครนายก ไหลจากตำบลทรายมูล ผ่านหมู่ที่ 1, 2 และ 3 ตำบลองครักษ์
    • แม่น้ำบางกระจิก ไหลผ่าน  หมู่ที่  3 ขนาดกว้างประมาณ 20 เมตร  ยาวประมาณ 1,950 เมตร
    • คลองหนองขุม ไหลผ่าน  หมู่ที่  4 ขนาดกว้างประมาณ  20  เมตร  ยาวประมาณ 5,700 เมตร
    • คลองบางตะเภา ไหลผ่าน  หมู่ที่  5 ขนาดกว้างประมาณ  20  เมตร  ยาวประมาณ 1,650 เมตร
    • คลองศีรษะกระบือ ไหลผ่าน  หมู่ที่  2, 4, 5, 6  และหมู่ที่  7  ขนาดกว้างประมาณ  20  เมตร  ยาวประมาณ 5,500  เมตร
    • ลำรางหัวกระบือ  หมู่ที่  6  และหมู่ที่  7  ขนาดพื้นที่ประมาณ  10 ไร่ 5 ตารางวา
    • ลำรางบัวใหญ่  หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 436 เมตร
    • คลองรังสิตประยูรศักดิ์  ไหลผ่านหมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 56 เมตร ยาว 2,450 เมตร ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,710 เมตร
    • คลองส่งน้ำ  เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลองครักษ์ ขนาดกว้างประมาณ  25 เมตร ยาว 2,700 เมตร
  • ลักษณะของไม้และป่า 
   • พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์เป็นนาข้าว จึงมีพื้นที่ป่ามีค่อนข้างน้อยป่าไม้ที่มีเป็นป่าสน และป่าไม้ยูคาลิปตัด
 • ด้านการเมือง/การปกครอง
  • เขตการปกครอง
   • แบ่งเขตการปกครอง ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457  จำนวน  6  หมู่บ้าน
   • แบ่งเขตการปกครอง ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
   • จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ละ 2 คน รวมจำนวน  12 คน
  • การเลือกตั้ง
   • คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
    • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์  นายอภิชาติ  รักซ้อน
    • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์  นายชั้น  อู่เล็ก
    • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์  นางลำพึง สัตตบุรุษ
    • เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์  นายสำเริง  รัศมี
  • ประชากร
   • ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
    • มีครัวเรือนทั้งหมด 1,658  ครัวเรือน
    • เพศชาย   2,044  คน
    • เพศหญิง  2,126  คน
    • ประชากรรวม  4,170  คน
  • สภาพทางสังคม
   • การศึกษา
    • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 ระดับประถมศึกษา จำนวนนักเรียน/นิสิต 200 คน
    • โรงเรียนองครักษ์ หมู่ที่ 3 ระดับมัธยมศึกษา จำนวนนักเรียน/นิสิต 1,550 คน
    • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ หมู่ที่ 7 ระดับอุดมศึกษา จำนวนนักเรียน/นิสิต 5,000 คน
   • สาธารณสุข
    • โรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 500 เตีย
    • อาชญากรรม
     • ไม่มีปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
    • ยาเสพติด
     • ปัญหายาเสพติด มีพื้นที่เฝ้าระวัง คือ พื้นที่ชุมชนหลัง มศว หมู่ที่ 6
    • การสังคมสงเคราะห์
     • องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์มียุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีแนวทางการพัฒนา การสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
      มีโครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพเพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ และมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
   • ระบบบริการพื้นฐาน
    • การคมนาคมขนส่ง
     • ถนน ที่สำคัญ
      • ถนนสายบ้านบางกระจิก หมู่ที่ 3 จากถนนสายองครักษ์ -บางน้ำเปรี้ยว ผ่านหมู่ที่ 3 ไปสิ้นสุดที่สะพานข้ามแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดบุญเขต ตำบลบางลูกเสือ ระยะทางประมาณ  3.000 กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)
      • ถนนสายหน้าโรงเรียนองครักษ์  หมู่ที่ 3 เป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างบริเวณตลาดองครักษ์โดยมีเส้นทางผ่าน โรงพยาบาลองครักษ์, ศาลเจ้าพ่อองครักษ์, โรงเรียนองครักษ์และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอองครักษ์ ไปสิ้นสุดที่ถนนสายองครักษ์ – บางน้ำเปรี้ยว ระยะทางประมาณ 1.200  กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)
      • ถนนสายบ้านหนองขุม  หมู่ที่ 4  จากบริเวณแยกถนนสายองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว ผ่านโรงงานบีอาร์เอฟ จำกัด และบ้านเรือนราษฎร  หมู่ที่ 4 ไปสิ้นสุดที่สะพานข้ามคลองศีรษะกระบือ เชื่อมระหว่างหมู่ที่  4 และหมู่ที่ 6 ตำบลองครักษ์ ระยะทางประมาณ 4.500 กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 1.600 กิโลเมตร และมีสภาพเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประมาณ 2.900 กิโลเมตร)
      • ถนนสายบ้านปากคลองเจ๊ก – วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5, 6 และ 7 จากบริเวณสะพาน คสล. บ้านปากคลองเจ๊ก หมู่ที่  2  และหมู่ที่  7 ตำบลองครักษ์ ผ่าน มศว.องครักษ์, บริเวณบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่  5 และหมู่ที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, วัดสว่างอารมณ์ ไปสิ้นสุดที่ถนนสาย คลอง 16- ลำลูกกา ตำบลคลองใหญ่ ระยะทาง ประมาณ  5.800 กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 2.950 กิโลเมตร) และถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตประมาณ 1.750 กิโลเมตร และถนนลูกรังประมาณ 1.100 เมตร บริเวณที่ผ่านหลังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์)
      • ถนนสายคุณหม่อม  หมู่ที่ 5 จากบริเวณแยกถนนสายปากคลองเจ๊ก-วัดสว่างอารมณ์ ผ่านบ้านเรือนราษฎร, ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ไปสิ้นสุดเขตตำบลคลองใหญ่ ระยะทางประมาณ 1.1610 กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1.610 กิโลเมตร)
      • ถนนสายบ้านอ้อมช้างฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6 จากบริเวณแยกถนนเทศบาลองครักษ์ ผ่านบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลองครักษ์ ไปสิ้นสุดเขต หมู่ที่ 4 ตำบลองครักษ์ ระยะทางประมาณ 3.950 กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 0.900 กิโลเมตร มีสภาพเป็นถนนลูกรังประมาณ 3.005 กิโลเมตร) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร
      • ถนนสายบ้านปากคลองเจ๊ก หมู่ที่ 7 จากบริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ไปสิ้นสุดที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะทางประมาณ 1.980 กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 1.080 กิโลเมตรและมีสภาพเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประมาณ 0.900 กิโลเมตร)
      • ถนนลูกรัง จำนวน 6 สาย ระยะทางประมาณ 11.120 กิโลเมตร
     • สะพาน จำนวน 4 แห่ง คือ
      • สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามปากคลองเจ๊ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลองครักษ์ และหมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
      • ะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหนองขุม เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 4 ตำบลองครักษ์ และหมู่ที่ 7 ตำบลศีรษะกระบือ เป็นสะพานไม้เดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม
      • สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองศีรษะกระบือ เชื่อมหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลองครักษ์
      • สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองศีรษะกระบือเชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลศีรษะกระบือ และหมู่ที่ 5 ตำบลองครักษ์
    • ไฟฟ้า
     • ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
    • ประปา
     • ประปาหมู่บ้าน จำนวน 167 ครัวเรือน
     • ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 971 ครัวเรือน
     • ไม่มีประปาใช้ (ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ) จำนวน 195 ครัวเรือน
    • โทรศัพท์
     • ปัจจุบันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
    • ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
     • ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
    • ระบบเศรษฐกิจ
     • การเกษตร
      • เนื่องจากสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะการทำนา และการทำสวนผัก และนอกจากนี้ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมทางด้านการเลี้ยงปลา ซึ่งนอกจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว  จะมีการประกอบอาชีพค้าขาย เจ้าของธุรกิจห้องเช่า ที่พักอาศัย และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยเฉพาะการประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วงงานรัฐในพื้นที่ตำบลองครักษ์
     • การปศุสัตว์
      • พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือและการเลี้ยงสุกร รวมทั้งเป็ด ไก่ กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน
     • การบริการ
      • สถานบริการด้านสุขภาพ
       • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
       • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์
    • ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
     • การนับถือศาสนา
      • ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์   ส่วนใหญ่  ประมาณ98% นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ประมาณ 1.8 % และศาสนาอิสลาม ประมาณ 0.2 % ซึ่งสถาบันและองค์กรทางศาสนามีเพียงแห่งเดียว คือ วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก