วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  วิสัยทัศน์

“บ้านเมืองน่าอยู่  ส่งเสริมความรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

  พันธกิจ

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการปรับปรุง/พัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมบำรุงรักษาวัฒนธรรมและประเพณี สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 2. ส่งเสริมการศึกษา
 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน พัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  จุดมุ่งหมายต้องการพัฒนา

 1. เพื่อให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีคุณภาพและพอเพียง
 2. จัดเก็บขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะและป้องกันน้ำเสีย
 3. เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 5. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. เพื่อให้วัฒนธรรมประเพณีอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป
 7. เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 8. เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างมีมาตรฐาน
 9. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีการผลิตโดยใช้ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจ