สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 ที่ตั้ง

 • องค์การ บริหารส่วนตำบลองครักษ์ เป็น 1 ใน 11 ตำบล ของอำเภอองครักษ์ อยู่ทางทิศใต้ของ อำเภอองครักษ์

 เนื้อที่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 19.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,191 ไร่

 ภูมิประเทศ

 • องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมถึง และมีน้ำขัง เป็นบางปี และมีน้ำทะเลหนุน ตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งจะทำให้ราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อ การอุปโภค - บริโภค และประสบปัญหาการขาดน้ำ เพื่อการเกษตรกรรม และในช่วงฤดูร้อน จะประสบปัญหาภาวะแห้งแล้ง

 ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ ์ - เดือนพฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม

 อาณาเขต

ตำบลองครักษ์ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบึงศาล และตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลทรายมูล และตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 แหล่งน้ำที่สำคัญ

ตำบลองครักษ์ มีแหล่งน้ำที่สำคัญ เพื่อการอุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่

 • แม่น้ำนครนายก ไหลจากตำบลทรายมูล ผ่าน หมู่ที่ 1 , 2 และ 3 ตำบลองครักษ์
 • คลองบางกระจิก ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ1,950 เมตร
 • คลองหนองขุม ไหลผ่าน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ5,700 เมตร
 • คลองบางตะเภา ไหลผ่าน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 1,650 เมตร
 • คลองศีรษะกระบือ ไหลผ่าน หมู่ที่ 2 , 4 , 5 , 6 และหมู่ที่ 7 ขนาดกว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 5.500 เมตร
 • ลำรางหัวกระบือ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ขนาดพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ 5 ตารางวา
 • ลำรางบัวใหญ่ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 436 เมตร
 • คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ไหลผ่าน หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 56 เมตร ยาว 2,450 เมตร
 • ลำรางบ้านหนองขุม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,710 เมตร
 • คลองส่งน้ำเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลองครักษ์ ขนาดกว้างประมาณ 25 เมตร ยาว 2,700 เมตร

 สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ

มี หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ดังนี้

 1. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก
 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 3. โรงเรียนองครักษ์
 4. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 5. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 6. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอองครักษ์

การไฟฟ้า

 • ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน จำนวน - ครัวเรือน
 • มีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,125 ครัวเรือน

 การประปา

 • ประปาหมู่บ้าน จำนวน 167 ครัวเรือน
 • ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 763 ครัวเรือน
 • ไม่มีประปาใช้ จำนวน 195 ครัวเรือน

 การคมนาคม ถนน ที่สำคัญ

 • ถนนสายบ้านบางกระจิก หมู่ที่ 3 จากถนนสายองครักษ์ – บางน้ำเปรี้ยว ผ่านหมู่ที่ 3 ไปสิ้นสุดที่สะพานข้ามแม่น้ำนครนายก บริเวณวัดบุญเขต ตำบลบางลูกเสือ ระยะทางประมาณ 3.000 กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนลาดยาง)
 • ถนนสายหน้าโรงเรียนองครักษ์ หมู่ที่ 3 เป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่าง บริเวณตลาดองครักษ์โดยมีเส้นทางผ่านโรงพยาบาลองครักษ์ , ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ ,โรงเรียนองครักษ์ และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอองครักษ์ ไปสิ้นสุดที่ถนนสาย องครักษ์ – บางน้ำเปรี้ยว ระยะทางประมาณ 1.200 กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
 • ถนนสายบ้านหนองขุม หมู่ที่ 4 จากบริเวณแยกถนนสาย องครักษ์- บางน้ำเปรี้ยว ผ่านโรงงานแกรมเปี้ยนฟูดส์ สยาม จำกัด และบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 4 ไปสิ้นสุดที่สะพานข้ามคลองศีรษะกระบือ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลองครักษ์ ระยะทางประมาณ 4.500 กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 1.600 กิโลเมตร และมีสภาพเป็นถนนลาดยางประมาณ 2.900 กิโลเมตร)
 • ถนนสายบ้านปากคลองเจ๊ก – วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 , 6 และ7 จากบริเวณสะพาน คสล. บ้านปากคลองเจ๊ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ ผ่าน มศว.องครักษ์ , บริเวณบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ , วัดสว่างอารมณ์ ไปสิ้นสุดที่ถนนสาย คลอง 16 - ลำลูกกา ตำบลคลองใหญ่ ระยะทาง ประมาณ 5.800กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 2.950 กิโลเมตร และถนนลาดยางประมาณ 1.750 กิโลเมตร และถนนลูกรังประมาณ 1.100 เมตร บริเวณที่ผ่านหลังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ )
 • ถนนสายคุณหม่อม หมู่ที่ 5 จากบริเวณแยกถนนสาย ปากคลองเจ๊ก - วัดสว่างอารมณ์ ผ่านบ้านเรือนราษฎร,ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล องครักษ์ ไปสิ้นสุดเขตตำบลคลองใหญ่ ระยะทางประมาณ 1.610 กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.610 กิโลเมตร)
 • ถนนสายบ้านอ้อมช้างฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6 จากบริเวณแยกถนนเทศบาลองครักษ์ ผ่านบ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 6 ตำบลองครักษ์ ไปสิ้นสุดบริเวณเขต หมู่ที่ 4 ตำบลองครักษ์ ระยะทางประมาณ 3.950 กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 0.900 กิโลเมตร มีสภาพเป็นถนนลูกรัง ประมาณ 3.005 กิโลเมตร) ลาดยาง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร
 • ถนนสายบ้านปากคลองเจ๊ก หมู่ที่ 7 จากบริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ไปสิ้นสุดที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะทางประมาณ 1.980 กิโลเมตร (มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 1.080 กิโลเมตร และมีสภาพเป็นถนนลาดยาง ประมาณ 0.900 กิโลเมตร)
 • ถนนลูกรัง จำนวน 6 สาย ระยะทางประมาณ 11,120 กิโลเมตร

 สะพาน จำนวน 4 แห่ง คือ

 • สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามปากคลองเจ๊กเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลองครักษ์และหมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ ซึ่งเป็นพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
 • สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหนองขุม เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลองครักษ์ และหมู่ที่ 7 ตำบลศีรษะกระบือ เป็นสะพานไม้เดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม
 • สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองศีรษะกระบือ เชื่อมหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลองครักษ์
 • สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองศีรษะกระบือ เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลศีรษะกระบือ และหมู่ที่ 5 ตำบลองครักษ์

 สถาบันการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา

ที่ตั้ง
(หมู่)

สังกัด

ระดับ
การศึกษา

จำนวน
ห้องเรียน

จำนวน
นักเรียน

จำนวน
ครูอาจารย์

รร.วัดสว่างอารมณ์

5

สปช. ประถมศึกษา

8

202

9

รร.องครักษ์

3

กรมสามัญฯ มัธยมศึกษา

45

1,551

61

มศว.องครักษ์

7

ทบวงมหาวิทยาลัย อุดมศึกษา

-

5,003

1,038

 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ส่วนใหญ่ ประมาณ 98% นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ประมาณ 1.8 % และศาสนาอิสลาม ประมาณ 0.2% ซึ่งสถาบันและองค์กรทางศาสนามีเพียงแห่งเดียว คือ วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 การสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลของ รัฐ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว. องครักษ์ จำนวน 500 เตียง

 อาชีพ

 • เนื่องจากสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะการทำนา และการทำสวนผัก และนอกจากนี้ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมทางด้าน การเลี้ยงปลา ซึ่งนอกจาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แล้วจะมีการประกอบอาชีพ ค้าขาย และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยเฉพาะการประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลองครักษ์

 ข้อมูลการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่เกษตรกรรม

ทำนา

เลี้ยงปลา

เลี้ยงกุ้ง

ไร่

ครัวเรือน

ไร่

บ่อ

ครัวเรือน

ไร่

บ่อ

ครัวเรือน

2

ตลาดใหม่เสาวภา

22

3

17

10

3

-

-

-

3

บางกระจิก

95

15

173

34

16

-

-

-

4

หนองขุม

1,978

40

118.25

20

24

-

-

-

5

เกาะวัด

325

45

6

3

3

-

-

-

6

อ้อมช้าง

1,233

51

12

3

3

-

-

-

7

ปากคลองเจ๊ก

625

40

107

25

22

-

-

-

รวม

5,436

196

433.25

95

71

-

-

-

ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ พ.ศ.2549

 • นอกจากอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพค้าขายแล้ว ประชาชนยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยเฉพาะอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในพื้นที่ตำบลองครักษ์ ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง คือ
 1. บริษัท แกรมเปี้ยนฟู้ดส์ สยาม จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 2. บริษัท ยามากิชิ ซึมไลฟ์ไทยจิกเคนชิ จำกัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก