ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


แอลฟัล

Print Friendly, PDF & Email