ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขนย้ายหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลฝอยทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ขยะมูลฝอย

Print Friendly, PDF & Email